Priključi se

Kontakt:
tel: 063/116-5551
email: obrazovanje-bg@inicijativa.org

ASI se od ostalih sindikata u Srbiji razlikuje po:

  • Načinu odlučivanja: Sve odluke unutar ASI donose se na sastancima i zborovima članstva, direktno demokratski. To znači da svi na koje se odluke odnose imaju pravo na jednaku ulogu u njihovom donošenju, gde se pod ulogom podrazumeva predlaganje, diskutovanje i glasanje o predlozima. Član sindikata koji je delegiran da vrši neku funkciju, ili da izvrši neki zadatak, obavezan je da se rukovodi postojećim odlukama sindikata. Delegat u svakom trenutku može biti smenjen od strane onih koji su ga delegirali, ukoliko se utvrdi da se ne ponaša u skladu sa odlukama sindikata. U anarho-sindikatu niko nema pravo da donosi odluke u ime drugih, kolektivno donošenje odluka sprečava pojavu korupcije unutar sindikata. Uz to, ASI nema plaćene sindikalne birokrate. Svi članovi i članice koji su delegirani da obavljaju određene sindikalne poslove ne dobijaju nikakvu novčanu nadoknadu, oni doniraju svoj rad sindikatu.
  • Metodama borbe: Osnovni metod borbe anarhosindikata je direktna akcija. Direktna akcija je tako jasna ideja, tako očigledna, da je samo izgovaranje tih reči definiše i objašnjava. Primenom direktne akcije problem se rešava brzo i efikasno. Ovaj princip podrazumeva odbacivanje posrednika, bilo da je u pitanju sindikalni birokrata na radnom mestu ili državni parlament, to je delovanje mimo pravnog sistema, političkih stranaka i države. Direktna akcija predstavlja metodu borbe koja radništvu daje snagu, i kojom se najlakše mogu ucenjivati gazde i država: nasilnim štrajkovima, blokadama puteva, sabotažama, okupacijama radnih mesta itd.
  • Strukturi: ASI je konfederacija profesionalnih sindikata i geografski utemeljenih lokalnih grupa. Sloboda članova i kolektiva jeste osnovni princip našeg organizovanja. Svaka sekcija je u potpunosti autonomna i sa drugim sindikatima i grupama se konfederalno povezuje na principu odlučivanja ,,odozdo prema gore“. Ovim se sprečava pasivizirajući centralizam i omogućava stvaranje jakog i organizovanog fronta za radikalnu radničku borbu!

ASI želi da postigne:

  • Poboljšanja položaja radničke klase: Sindikat se bori za poboljšanja unutar postojećeg socio-ekonomskog sistema, tj. za viši kvalitet života, bolje uslove rada, veću zaposlenost, kraće radno vreme, veće plate, bolju zaštitu na radnom mestu itd.
  • Aktivnu radničku borbu na principima direktne akcije i direktne demokratije: Stalno učestvovanje radnika i radnica u životu sindikata žila je kucavica organizacije. U zavisnosti od toga koliko se svako pojedinačno angažuje zavisi i uspeh organizacije u celini. Ovakav princip negira podelu na aktivno vođstvo i pasivno članstvo koja je osnova na kojoj počivaju današnji žuti, birokratski sindikati. ASI je organizacija samosvesnih i aktivnih radnika i radnica, što je osnova direktno-demokratskog funkcioniranja organizacije.
  • Revoluciju: Stalno učestvovanje članova i članica u životu sindikata i njihovo neposredno suočavanje sa problemima na koje nailaze je velika škola hrabrosti i iskustva. Kroz naš revolucionarni sindikat učimo se novim društvenim odnosima – direktnoj demokratiji, solidarnosti i uzajamoj pomoći. Testiramo svoje ideje u praksi i učimo na svojim greškama. Kroz iskustvo svakodnevnih borbi izgradićemo strukturu sposobnu da ostvari društvo koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći; lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom. Ovaj cilj čini samu suštinu anarhosindikalizma i u tome leži ključna razlika između ASI i ostalih, birokratskih i reformističkih, sindikata.
Advertisements

Napiši komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s